Červený motýlek

Věková skupina 3 - 4 letých dětí

Třídní učitelky

Daniela Štosková

Eliška Dobešová

Školní asistent

Lucie Paseková

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 146 244, cerveny@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

" DUHOVÝ SVĚT"

Třídní vzdělávací program - " Duhový svět "

Hlavní záměr

 • Poznání nového prostředí, navazování kontaktů s dětmi, s dospělými, adaptace na prostředí MŠ
 • Zdravá a sebevědomá osobnost; vytváření pozitivního vztahu k vlastní osobě - učit se poznávat své slabé a silné stránky, mít úctu nejen k sobě samému, ale i k druhým
 • Poznávání a prožívání lidových tradic, svátků a zvyků konaných běhenm školního roku v mateřské škole
 • Osvojování si poznatků v oblastech živé a neživé přírody, vytváření kladného vztahu a životních postojů k přírodě, poznávání ročních období
 • Získávání informací a rozšiřování znalostí o domácích, volně žijících a exotických zvířatech
 • Osvojení si poznatků o lidském těle, jeho částech, jejich funkci, smyslech, zdravému životnímu stylu, prevenci úrazů, hygieně, vytváření zdravých životních návyků
 • Poznávání různých profesí a jejich významu pro náš život
 • Poznávání věcí kolem nás - prostředí školy, třídy, rodiny a nejbližšího okolí, pravidla společného soužití, základní pravidla silničního provozu

Nadstandardní činnosti

 • Aplikace projektu k logopedické prevenci v MŠ Motýlek
 • Logopedické hrátky
 • Uplatňování prvků metody NTC systému učení
 • Uplatňování prvků programu Maxík – nastavení správného sezení a držení tužky k rozvoji grafomotoriky
 • Třídění odpadu
 • Keramické tvoření