MSMOTYLEK - produkty

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Vítejte na stránkách naší školy

 

 

 

Zápis dětí do mateřských škol v Pardubicích

Plakát na zápis ke stažení zde:

Fáze 1

Vydávání žádostí

22. 4. 2024 – 13. 5. 2024

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období 22.4.2024 – 13.5.2024.

I. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.pardubice.eu/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Důležité informace:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte a nechte potvrdit DĚTSKÝM LÉKAŘEM.

V případě podání žádosti na více mateřských škol vytiskněte takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v pořadí, jak máte o umístění dítěte zájem.

Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je  uveden v záložce "Seznam škol"  - pomůže Vám to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

Podepsanou žádost  s přílohami doručte na vybranou mateřskou školu (vybrané mateřské školy) ve II. fázi zápisů, tj. 13.-14.5.2024.

Nemáte-li možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete požádat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ níže uvedená kontaktní místa.

 • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B108, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz

 • Mateřské školy - na každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. Tyto informace získáte přímo v konkrétní mateřské škole.

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí  v mateřských školách (ZÁPIS)

13. 5. 2024 – 14. 5. 2024

8:00–12:30 13:00–16:00

Sběr žádostí probíhá v termínu 13.5. - 14.5.2024 na jednotlivých mateřských školách.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Pořadí škol pište v pořadí, jak máte o umístění dítěte zájem. Do každé mateřské školy musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu (13.5.-14.5.2024) do mateřské školy následujícími způsoby:

 • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou) v termínu sběru žádostí
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)
 • poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole. Některé mateřské školy nabízí možnost rezervace času pro osobní podání.

Informace k přílohám žádosti:

 • řádné PODPISY na žádosti
 • originál potvrzení dětského lékaře. Při podání pomocí datové schránky tento dokument převedený autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře)
 • rodný list dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
 • případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nejde o povinnou přílohu

 V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

PPP-Pedagogicko-psychologická poradna; SPC-Speciálně pedagogické centrum

 

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

od 27. 5. 2024

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

 

MŠ Motýlek je zapojena do OPJAK Šablony I - MŠMT

Pro podporu škol formou projektů a byl jí schválen a bude dotován

Projekt : OPJAK Šablony I pro MŠ Motýlek  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001610 . 

VÝŠE PODPORY = 605 127,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

 

MŠ Motýlek je zapojena do projektu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

 

Dotace z Úřadu městského obvodu Pardubice V

ÚMO Pardubice V poskytl MŠ Motýlek dotaci ve výši 4.000,- Kč na projekt "Hmyzí kamarádi"

a dotaci ve výši 7.000,- Kč na projekt "Z pohádky do pohádky  - Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky".

 

Adaptační program

Možnost využívání herny MŠ k odpolednímu hraní ve středu od 14.30 - 16.00 hodin.

Prosíme o zvonění na zvonek ředitelny nebo tříd Zelený nebo Modrý motýlek. 

Pokud je hezké počasí, jsou děti i paní učitelky venku na školní zahradě!!!

Prosíme o dodržování pokynů paní učitelek, pravidel naší školy a pravidel bezpečnosti. 

Děkujeme a budeme se těšit na vaši návštěvu! 

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy, 

Prosím dodržujte školní řád!

 • Dle Školního řádu máte povinnost přivádět do MŠ pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky respiračních, infekčních či jiných onemocnění.
 • Pokud bude Vaše dítě v MŠ vykazovat příznaky akutního onemocnění, budete bezodkladně vyrozuměni a Vaší povinností bude, v co nejkratší době si dítě z MŠ vyzvednout.

Děkujeme za pochopení a vážíme si,

že nám pomáháte a pravidla dodržujete.

 

Naše mateřská škola je zapojena do celoročního projektu od České obce sokolské -

"SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY".

Více informací o projektu na webových stránkách zde.

 

Mateřská škola Motýlek je zapojena do soutěže vyhlášené Službami města Pardubic 

"sběr PET lahví, papíru a plechovek od nápojů" pro školní rok 2023 - 2024"

Děkujeme Vám všem, kdo jste se s dětmi zapojli a Mateřskou školu Motýlek v soutěži ve sběru ve školním roce 2022-2023 podpořili.

Získali jsme 1.500 Kč za PET lahve a 1.400 Kč za plechovky.

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR naleznete zde.


"VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce."
                                                                                                                                 Robert Fulghum

 

„I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl.“


 

Aktuální jídelní lístek

Aktuální jídelníček

 

Pátek  24. 5. 2024

Selský rohlík, tvarohová s paprikou, mléko  1, 7

Polévkafrankfurtská   1

Zeleninové lečo, chléb, čaj   1

Chléb, pom. z krabích tyčinek, hruška, čaj  1, 7

 

Pondělí 27. 5. 2024

Ovesná kaše s borůvkami, jahodami a čokoládou, čaj  1, 7

Polévka: kmínová s kapáním   1, 3     

Zapečené těstoviny, zelný salát s řepou, čaj   1, 3, 7 

Chléb, pom. z pečeného masa, sal. okurka, l. salát, čaj  1, 7

 

Úterý 28. 5. 2024

Rohlík s máslem, meloun, čaj   1, 7

Polévka: zeleninová s bramborem   1, 9

Kuřecí stehno na žampionech, dušená rýže, ovocná šťáva   1         

Chlebánek, budapešťská pom., rajče, kedlubna, čaj  1, 3, 7

 

Středa 29. 5. 2024

Toustový chléb, mrkvová pom., jablko, hruška, bílá káva   1, 7

Polévka: brokolicová  1

Čevabčiči, brambory, zeleninová obloha, čaj   1, 3     

Chléb, medové máslo, mrkev, kedlubna, čaj  1, 7

 

Čtvrtek 30. 5. 2024

Rohlík, tvarohový dezert, banán, jablko, čaj  1, 7

Polévka: česneková krémová  1, 7

Bulgur s tofu a zeleninou, kompot, čaj  1, 6

Chléb, tuňáková pom. s vejcem, sal. okurka, rajče, čaj  1, 3, 4, 7

 

Pátek  31. 5. 2024

Rohlík, sýrová pom., meruňka, nektarinka, mléko  1, 7

Polévkahovězí s hráškem

Vepřové maso v mrkvi, brambory, čaj  1

Chléb, fazolová pom. s křenem, kedlubna, sal. okurka, čaj  1, 7

 

Aktuality