O mateřské škole

Provozní doba a kapacita

Pondělí až pátek 6:15 - 16:45 hodin, aktuálně je kapacita 104 děti.

Stravné - ZMĚNA od 1.9.2020

Standardně 40 Kč / dítě / den (dopolední přesnídávka 9 Kč, oběd 22 Kč, odpolední svačina 9 Kč).

Děti s odkladem školní docházky - norma oběda podle 1. stupně ZŠ. 41 Kč / dítě / den (dopolední přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč, odpolední svačina 9 Kč).

Stravné se hradí zálohově ve výši 800 Kč měsíčně - vyúčtování stravného v lednu za 2. pololetí minulého kalendářního roku a v červenci za 1. pololetí aktuálního kalendářního roku.

Úplata za předšk. vzdělávání

435 Kč měsíčně - tato částka je platná od 1.9.2020 do 31.8.2021

Děti v posledním ročníku MŠ (předškolní věk) a děti s OŠD = povinné předškolní vzdělávání - úplatu nehradí (novela ŠZ z roku 2016).

Způsob úhrady stravného a úplaty (změna od 1.9.2020):

Úhrada školného i stravného je možná v hotovosti hospodářce mateřské školy nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy MŠ Motýlek č. 8037561/0100 s určeným variabilním symbolem dítěte.

Částka se platí vždy v příslušném měsíci (v září na září, v říjnu na říjen, ap.). Je třeba ji uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci (první úhrada v září, poslední v červnu, prázdninové školné a stravné se vybírá dle počtu dní provozu MŠ a dle odstravovaných dní).
Z organizačních důvodů upřednostňujeme bezhotovostní platby.

 

O mateřské škole

MŠ Motýlek je v působnosti MŠMT ČR, ve své činnosti se řídí předpisy MŠMT ČR a obecně platnými předpisy. Škola je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem zařízení je Statutární město Pardubice. Od 1.1.2002 je MŠ samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací.

S dětmi pracuje 9 pedagogických pracovnic a 2 asistentky, o čistotu a pořádek se starají 2 provozní pracovnice a stravování zajišťují 3 pracovnice ŠJ.

Zařízení je v provozu od 1.9.1960. O MŠ jsou vedeny kroniky a fotoalba, které jsou stále k nahlédnutí v ředitelně MŠ.

Naše MŠ se nachází ve starším sídlišti Dukla - Pardubice. V její blízkosti je i ZŠ J.Ressla. Budovu MŠ obklopuje oplocený pozemek zahrady MŠ. V její blízkosti je i les, který využíváme k pobytu dětí venku, tvořivým činnostem, tělovýchovným a poznávacím aktivitám dětí.

V letech 2000 a 2008 prošla MŠ rekonstrukcemi.

Koncepce MŠ mimo jiné uvádí, že se zabýváme "ekologickou" výchovou.

Na MŠ fungují nadstandardní zájmové činnosti pro děti - Muzicírování s motýlkem, Kytička - environmentální zaměření, Zdravé pískání - hra na flétnu, Keramika a zdravé, hravé cvičení - Cvičíme, dýcháme a relaxujeme.

MŠ má ve svém programu zařazený i Minimální preventivní protidrogový program, který je průběžně všemi činnostmi naplňován a doprovázen pohádkovou publikací s názvem "Panenka Jablenka a kluk Viktor".

Spolupracujeme s různými školami a školskými zařízeními a institucemi, a to vše je konkrétně uvedeno v programu školy.

Rodiče mají dle svého zájmu a zájmu dětí možnost zapůjčení odborné i dětské literatury z dětské a učitelské knihovny MŠ. Rodiče s dětmi, které do MŠ ještě nechodí, mají navíc v rámci přípravy na adaptaci dítěte možnost využívat hernu MŠ k odpolednímu hraní v době k tomu vyhrazené.

Školní řád 

Ke stažení zde.

Vedení

Mgr. Koppová Ivana - ředitelka školy
Kolářová Iva - zástupkyně ředitelky školy
Zámečníková Eva - vedoucí školní jídelny

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Více

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Více