O mateřské škole

Provozní doba a kapacita

Pondělí až pátek 6:15 - 16:45 hodin, aktuálně je kapacita 104 děti.

 

Stravné  

Stravné se hradí zálohově ve výši 1.100 Kč měsíčně

Vyúčtování stravného v lednu za 09 -12 minulého kalendářního roku a v září za 01 - 08 aktuálního kalendářního roku.

Prázdninové stravné - účtujeme dle odebraných jídel

 

Úplata za předšk. vzdělávání

525,- Kč měsíčně - tato částka je platná od 1.9.2023 do 31.8.2024

Děti v posledním ročníku MŠ (předškolní věk) a děti s OŠD = povinné předškolní vzdělávání - úplatu nehradí (novela ŠZ z roku 2016).

Prázdninové školné - na měsíc červenec a srpen 2024 = 513,- Kč celkem za oba měsíce dohromady (27,- Kč / 1 den)

 

Způsob úhrady stravného a úplaty:

Úhrada školného i stravného je možná v hotovosti hospodářce mateřské školy nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy MŠ Motýlek č. 8037561/0100 s určeným variabilním symbolem dítěte.

Částka se platí vždy v příslušném měsíci (v září na září, v říjnu na říjen, atd.). Je třeba ji uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci (první úhrada v září, poslední v červnu, prázdninové školné a stravné se odvíjí od počtu dní provozu MŠ a dle odstravovaných jídel).
Z organizačních důvodů upřednostňujeme bezhotovostní platby.

 

O mateřské škole

MŠ Motýlek je v působnosti MŠMT ČR, ve své činnosti se řídí předpisy MŠMT ČR a obecně platnými předpisy. Škola je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem zařízení je Statutární město Pardubice. Od 1.1.2002 je MŠ samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací.

S dětmi pracuje 9 pedagogických pracovnic a 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistent, 1 administrativní pracovnice, o čistotu a pořádek se starají 2 provozní pracovnice a stravování zajišťují 4 pracovnice ŠJ.

Zařízení je v provozu od 1.9.1960. O MŠ jsou vedeny kroniky a fotoalba, které jsou stále k nahlédnutí v ředitelně MŠ.

Naše MŠ se nachází ve starším sídlišti Dukla - Pardubice. V její blízkosti je i ZŠ J.Ressla. Budovu MŠ obklopuje oplocený pozemek zahrady MŠ. V její blízkosti je i les, který využíváme k pobytu dětí venku, tvořivým činnostem, tělovýchovným a poznávacím aktivitám dětí.

V letech 2000 a 2008 prošla MŠ rekonstrukcemi.

Koncepce MŠ mimo jiné uvádí, že se zabýváme "ekologickou" výchovou.

Předchozí nadstandardní zájmové činnosti pro děti - Muzicírování s motýlkem, Kytička - environmentální zaměření, Zdravé pískání - hra na flétnu, Keramika a zdravé, hravé cvičení - Cvičíme, dýcháme a relaxujeme budou v rámci projektů realizovány ve všech třídách dětí v průběhu bežné výchovně vzdělávací činnosti s dětmi.

Mimoškolní aktivitu "Sportovní hry s basketbalem" nabízíme ve spolupráci s projektem basketbalových klubů BK KVIS Pardubice a BK VIVIDBOOKS Pardubice. Tuto aktivitu si hradí rodiče.

MŠ má ve svém programu zařazený i Minimální preventivní protidrogový program, který je průběžně všemi činnostmi naplňován a doprovázen pohádkovou publikací s názvem "Panenka Jablenka a kluk Viktor".

Spolupracujeme s různými školami a školskými zařízeními a institucemi, a to vše je konkrétně uvedeno v programu školy.

Rodiče mají dle svého zájmu a zájmu dětí možnost zapůjčení odborné i dětské literatury z dětské a učitelské knihovny MŠ. Rodiče s dětmi, které do MŠ ještě nechodí, mají navíc v rámci přípravy na adaptaci dítěte možnost využívat hernu MŠ k odpolednímu hraní v době k tomu vyhrazené.

Školní řád 

Ke stažení zde.

Vedení

Mgr. Koppová Ivana - ředitelka školy
Matoušková Markéta - zástupkyně ředitelky školy
Zámečníková Eva - vedoucí školní jídelny

GDPR

Označení pověřence: JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
Kontaktní údaje na pověřence:
e-mail: poverenec@poverenec.info
mobil: 603 419 630
adresa: Ve Stezkách 163, 530 03 Pardubice

 

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Více

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Více