Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Třídní učitelky


Mgr. Grossová Kateřina

Bc. Lucie Šiller

 

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 571 637, zeleny@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

 „I z malé housenky se rozvine krásný motýl“ a je v souladu s RVP.

Třídní vzdělávací program - " POZNÁVÁME SVĚT SE SOVIČKOU ROZÁRKOU "

Hlavní záměr

 • Pro realizaci třídního vzdělávacího programu bude využívána metoda projektového a prožitkového učení.
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, přátelských vztahů mezi dětmi.
 • Vytváření podmínek pro duševní pohodu a spokojenost.
 • Podpora kritického myšlení, sebedůvěry, samostaného rozhodování s ohledem na situaci, podmínky a ostatní kamarády.
 • Spolupráce s dětmi při vytváření společných činností v návaznosti na zážitky dětí a zkušenosti.
 • Rozvíjení intelektových schopností a dovedností, schopnosti řešit problémy na základě empirických a logických znalostí a zkušeností
 • Příprava na život s trendy moderní doby, zákonitostmi civilizace
 • Poznáváme informační technologie, technické vymoženosti, stroje, dopravu, práci lidí - polytechnické činnosti, práce s IT technologiemi

Nadstandardní činnosti

 • Projekt k logopedické prevenci v MŠ Motýlek a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacích činnostech
 • Program „Maxík, aneb stimulace předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou“ – děti 5 – 6 leté
 • Metoda NTC - metoda podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku; soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které mají vědecký základ. Metoda, která podporuje identifikaci a rozvoj schopností u dětí nadaných. Zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku bez rozdílu; rozvoj pohybové koordinace a motorických schopností, prevence dyslexie a počínajících poruch učení
 • Recyklohraní - cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení
 • Environmentální projekty
 • Keramické tvoření
 • Muzicírování