Žlutý motýlek

Věková skupina 4 – 5 letých dětí

Třídní učitelky

Markéta Matoušková    zástupkyně ředitelky

Kurková Pavla

Asistent pedagoga

 

Kontakt

+420 466 304 551, +420 730 556 287, zluty@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Žlutá vyrostla na zahrádce kytička, chrání ji z motýlkové školky každý kluk i holčička - Jaro, léto, podzim zima, tak se to v přírodě střídá“

TVP - " Kytičky plné pohádek "

Hlavní vzdělávací nabídka je rozdělena do 7 integrovaných bloků – barevných kytiček plných pohádek, které obsahují jednotlivá témata, tzn. konkrétní vzdělávací nabídku. Téma budeme volit dle momentální situace a prostředí, které dítě obklopuje, roční doby, svátků a tradic. V každé pohádce se prolínají jednotlivé rámcové cíle, kterými se dítě něco naučí a pozná, osvojí si základní hodnoty společnosti a má možnost projevit se jako samostatná osobnost, ale také klíčové kompetence, jejichž výběr vychází z potřeb dětí, daných situací a obsahu pohádky.

Volba pohádky a obsahu jednotlivých vzdělávacích plánů odpovídá věkovým možnostem a zkušenostem dětí. Každému dítěti bude poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje. Budeme vycházet z pedagogické diagnostiky – pozorování a uvědomování si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu vývoje dítěte, konkrétní a sociální situace, pravidelného sledování vývoje a vzdělávacích pokroků. Dítě se prostřednictvím vzdělávacích aktivit bude postupně rozvíjet v základních dovednostech (motorických, poznávacích ad.) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílilo úspěchu. Pochopení, jaký vliv má působení člověka na přírodu, probouzení zodpovědného přístupu k přírodě. Pro realizaci projektů je využívána metoda projektového, kooperativního a prožitkového učení hrou.

Hlavní záměr:

 • Pozvolná adaptace nových dětí na nové prostředí.
 • Učení se jednoduchým činnostem v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, zvládnutí základní sebeobsluhy.
 • Získávání relativní citové samostatnosti.
 • Navazování kontaktů dětí s dospělými i s dětmi mezi sebou a postupné utváření a upevňování prvních dětských přátelství.
 • Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu.
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.
 • Seznamování se s pravidly chování a základními společenskými návyky.
 • Osvojování dovedností citového prožívání a vyjadřování těchto prožitků přijatelnou formou pro své okolí.
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém děti žijí, a vytváření pozitivního vztahu k němu, získávání znalostí z fauny a flory v jeho prakticky dostupném prostředí, péči o přírodu, rozpoznávání zdravého prostředí a povědomí o ochraně před nebezpečím.
 • Vnímání živé i neživé přírody a přírodních jevů všemi smysly i formou vlastních ekologických projektů.
 • Seznamování se s poznatky a dovednostmi, které vedou k podpoře zdraví, zdravého životního stylu, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.
 • Všímání si změn a dění v nejbližším okolí v závislosti na ročních obdobích, poznávání kulturních tradic a sledování činností a vlivu člověka na jeho okolí.
 • Získávání povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou a povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
 • Využívání všech poznávacích smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť) a posilování přirozených poznávacích smyslů (zvídavost, zájem, radost z objevování apod.)
 • Osvojování poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Nadstandardní činnosti - projekty během školního roku  

 • Aplikace projektu k logopedické prevenci v MŠ Motýlek
 • Logopedické hrátky
 • Uplatňování prvků metody NTC systému učení
 • Uplatňování prvků programu Maxík - nastavení správného sezení a držení tužky k rozvoji grafomotoriky
 • Třídění odpadu
 • Muzicírování
 • Keramické tvoření
 • Environmentální projekty
 • Divadelní představení
 • Výlety, exkurze