Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Třídní učitelky

Bc. Sosnová Renata

Mgr. Holečková Šárka 

Mgr. Koppová Ivana     ředitelka školy

Asistent pedagoga

Mgr. Koláčková Andrea

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 571 637, modry@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Modrá křídla motýlí, do světa nás vypraví“ - příprava na školu, celoživotní vzdělávání, současný svět kolem nás

Třídní vzdělávací program - " Předškolákův rok, do školy jenom krok "

Hlavní záměr

  • Rrozvíjení intelektových schopností a dovedností, schopnosti řešit problémy na základě empirických a logických znalostí a zkušeností
  • Příprava na život s trendy moderní doby, zákonitostmi civilizace 
  • Poznáváme informační technologie, technické vymoženosti, stroje, dopravu, práci lidí

Nadstandardní činnosti

  • Projekt k logopedické prevenci v MŠ Motýlek a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacích činnostech
  • Logopedické hrátky - třída je centrálním zázemím logopedické prevence MŠ Motýlek
  • Program „Maxík, aneb stimulace předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou“
  • Metoda NTC - metoda podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku; soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které mají vědecký základ. Metoda, která podporuje identifikaci a rozvoj schopností u dětí nadaných. Zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku bez rozdílu; rozvoj pohybové koordinace a motorických schopností, prevence dyslexie a počínajících poruch učení
  • Aplikace projektu k logopedické prevenci v MŠ Motýlek
  • Separace elektroodpadu, třídění odpadu, ekotvoření, keramické tvoření apod.
  • Panenka Jablenka a kluk Viktor - prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku formou příběhů