Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Třídní učitelky

Michaela Mazalová

Mgr. Holečková Šárka 

Mgr. Koppová Ivana     ředitelka školy

Asistent pedagoga

Lenka Králová

Mgr. Hegrová Iva

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 571 637, modry@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Modrá křídla motýlí, do světa nás vypraví“ - příprava na školu, celoživotní vzdělávání, současný svět kolem nás

Třídní vzdělávací program - "Pohádkový rok s opicí Skořicí "

Hlavní záměr

 • Vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry, fantazie a tvořivosti podnítí dětský zájem o ovládání dovedností 
 • Získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě, kamarádům i světu, který ho obklopuje.
 • Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v MŠ. Chceme je vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě. Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost.
 • Pro všechny děti jsou nejdůležitějšími jejich rodiče. Proto bude naší snahou, pomocí společných akcí, vtáhnout do dění ve třídě i je. Společně strávené příjemné chvíle budou odměnou pro všechny.
 • Rozvíjení intelektových schopností a dovedností, schopnosti řešit problémy na základě empirických a logických znalostí a zkušeností
 • Příprava na život s trendy moderní doby, zákonitostmi civilizace 
 • Poznáváme informační technologie, technické vymoženosti, stroje, dopravu, práci lidí

Nadstandardní činnosti

 • Projekt k logopedické prevenci v MŠ Motýlek a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacích činnostech
 • Logopedické hrátky - třída je centrálním zázemím logopedické prevence MŠ Motýlek
 • Program „Maxík, aneb stimulace předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou“
 • Metoda NTC - metoda podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku; soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které mají vědecký základ. Metoda, která podporuje identifikaci a rozvoj schopností u dětí nadaných. Zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku bez rozdílu; rozvoj pohybové koordinace a motorických schopností, prevence dyslexie a počínajících poruch učení
 • Aplikace projektu k logopedické prevenci v MŠ Motýlek
 • Separace elektroodpadu, třídění odpadu, ekotvoření, keramické tvoření apod.
 • Panenka Jablenka a kluk Viktor - prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku formou příběhů